konkurs

Regulamin akcji promocyjnej „Klasycznie, to Próchnik”
§ 1.     Postanowienia ogólne
1.          Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „Klasycznie, to Próchnik” (dalej: „Promocja”).
2.          W ramach Promocji odbywa się konkurs dla uczestników. Wzięcie udziału w konkursie jest opcjonalne i nie jest warunkiem skorzystania z Promocji.
3.          Organizatorem Promocji (dalej: „Organizator”) jest Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (adres siedziby: ul. Kilińskiego 228, 93-124 Łódź), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000079261, NIP: 7280132171, kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 53 425 666,00 zł, kontaktowy adres e-mail w związku z Promocją: bge@prcwse.com
4.          Regulamin stanowi treść przyrzeczenia publicznego Organizatora. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
5.          Celem Promocji jest promowanie garniturów męskich marki „Próchnik” oferowanych przez Organizatora.
6.          Promocja jest przeprowadzana za pośrednictwem:
6.1.      oficjalnego fanpage marki „Próchnik” w serwisie Facebook, dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/AdamFeliksProchnik/ (dalej: „Fanpage”);
6.2.      oficjalnego konta marki „Próchnik” w serwisie Instagram, dostępnego pod adresem https://www.instagram.com/prochnik_/, (dalej: „Profil Instagram”).
Fanpage i Profil Instagram, o których mowa w pkt 6.1-6.2 powyżej, są w dalszej części Regulaminu zwane „Profilami Społecznościowymi Próchnik”.
7.          Promocja trwa od 17 listopada 2017 r., od momentu opublikowania na którymkolwiek z Profili Społecznościowych Próchnik posta dotyczącego Promocji, do 31 grudnia 2017 r. W powyższym okresie możliwe jest skorzystanie z Promocji jak również dokonanie zgłoszenia do konkursu odbywającego się w ramach Promocji.
8.          Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „dniu roboczym”, należy przez to rozumieć dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dnia ustawowo wolnego od pracy.
§ 2.     Uczestnictwo w Promocji
1.          Uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
1.1.      ukończyła 13 rok życia i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
1.2.      posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce;
1.3.      posiada aktywne, prawdziwe konto (profil) w serwisie Facebook lub w serwisie Instagram;
1.4.      w czasie trwania Promocji zrobi sobie zdjęcie w garniturze męskim marki „Próchnik” i zgłosi swoje uczestnictwo w Promocji zgodnie z wymogami określonymi szczegółowo w § 3 Regulaminu.
2.          Osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych (w tym małoletni w wieku od 13 do 18 lat), może brać udział w Promocji za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica).
3.          Uczestnikiem Promocji nie może być pracownik Organizatora. Przez „pracowników” rozumie się osoby zatrudnione na podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym w ramach stosunku pracy, lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym (np. umowa zlecenie, umowa agencyjna).
4.          Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.
§ 3.     Zasady Promocji
1.          Zdjęcie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.4 Regulaminu, powinno przedstawiać Uczestnika oraz powinno być wykonane w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że na zdjęciu Uczestnik jest ubrany w garnitur marki „Próchnik” (w tym celu zdjęcie może być wykonane – tytułem przykładu – w salonie „Próchnik”, przy czym wykonanie zdjęcia w salonie „Próchnik” nie jest obowiązkowe). Ponadto zdjęcie powinno być czytelne w stopniu umożliwiającym jego weryfikację pod kątem spełniania wymogów określonych w Regulaminie.
2.          W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien w czasie jej trwania (§ 1 ust. 7 Regulaminu):
2.1.      zamieścić swoje zdjęcie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w formie posta na swoim profilu w serwisie Facebook lub Instagram i opatrzyć ten post tzw. hashtagiem o treści: „#klasycznietoprochnik” (bez cudzysłowu), a następnie
2.2.      okazać post, o którym mowa powyżej, sprzedawcy w dowolnym salonie stacjonarnym „Próchnik” na terytorium Polski. Uczestnik może okazać post na dowolnym urządzeniu z dostępem do sieci Internet (np. smartfon, tablet, laptop).
3.          Każdemu Uczestnikowi, który wykonał czynność określoną w ust. 2 powyżej, Organizator przyzna rabat w wysokości 100 zł (stu złotych) brutto na zakup dowolnego garnituru męskiego marki „Próchnik”. Rabat jest przyznawany jednorazowo (tj. tylko na zakup jednego garnituru) i może być wykorzystany tylko w tym salonie stacjonarnym „Próchnik”, w którym Uczestnik okazał swoje post (zdjęcie z hashtagiem) zgodnie z ust. 2 powyżej. W celu uzyskania rabatu, czynność, o której mowa powyżej, należy dokonać przed płatnością za garnitur.  
4.          Lista salonów stacjonarnych „Próchnik” jest dostępna na stronie internetowej Organizatora (http://prochnik.pl/salony-prochnik/).  
5.          Celem uniknięcia wątpliwości, rabat, o którym mowa powyżej, dotyczy również zestawów zawierających garnitur (np. zestaw studniówkowy).
6.          Rabat, o którym mowa powyżej, może być łączony z innymi zniżkami i promocjami obowiązującymi w salonach stacjonarnych „Próchnik”, z zastrzeżeniem, że cena zakupu (brutto) po uwzględnieniu wszelkich przysługujących Uczestnikowi opustów cenowych nie może być mniejsza niż 1 zł.
7.          Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji i uzyskanie rabatu, o którym mowa powyżej, jest możliwe wyłącznie w czasie trwania Promocji.
8.          W ramach Promocji z jednego profilu w serwisie społecznościowym Facebook lub z jednego konta w serwisie Instagram Uczestnik może otrzymać tylko jeden rabat. Jeżeli Uczestnik korzysta zarówno z serwisu Facebook jak i z serwisu Instagram, to zgłoszone przez tego Uczestnika zdjęcie z hashtagiem z serwisu Facebook powinno przedstawiać Uczestnika w innym garniturze niż zdjęcie z hashtagiem z serwisu Instagram. Ponadto rabaty przyznane Uczestnikowi w Promocji nie sumują się (każdy rabat przysługuje na zakup innego garnituru).
§ 4.     Konkurs
1.          Uczestnicy mogą opcjonalnie wziąć udział w konkursie odbywającym się w ramach Promocji (dalej: „Konkurs”).
2.          Zadaniem konkursowym dla Uczestników jest zgłoszenie jak najlepszego zdjęcia, o którym mowa w § 3 Regulaminu, i udzielenie jak najciekawszej odpowiedzi na pytanie dotyczące ubioru klasycznego. Treść pytania konkursowego zostaje opublikowana przez Organizatora w poście dotyczącym Promocji na Profilach Społecznościowych Próchnik.
3.          W celu zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik powinien zamieścić odpowiedź na pytanie konkursowe w swoim poście ze zdjęciem i hashtagiem #klasycznietoprochnik, o którym mowa w § 3 Regulaminu. Dodatkowo, ze względów technicznych, aby umożliwić Organizatorowi zapoznanie się z treścią pracy konkursowej, wymagane jest zamieszczenie posta jako „publicznego” (tj. widocznego dla wszystkich użytkowników serwisu Facebook lub – w danym wypadku – Instagram).
4.          Z chwilą opublikowania na swoim profilu Facebook lub koncie Instagram wpisu z odpowiedzią na pytanie konkursowe w sposób określony powyżej, Uczestnik dokonuje zgłoszenia udziału w Konkursie. Zgłoszenie jest możliwe wyłącznie w czasie trwania Promocji.
5.          Pracą konkursową, podlegającą ocenie w Konkursie, jest zdjęcie Uczestnika w garniturze „Próchnik” wraz z odpowiedzią na pytanie konkursowe.  
6.          Konkurs jest podzielony na etapy. W każdym etapie odbywa się odrębna rywalizacja o nagrodę konkursową.
7.          Każdy etap Konkursu trwa 7 dni (od soboty do piątku), z zastrzeżeniem pierwszego etapu, który trwa 8 dni oraz ostatniego etapu, który trwa 9 dni. Szczegóły określa poniższy harmonogram:
7.1.      Etap I – od 17 listopada 2017 r. do 24 listopada 2017 r.;
7.2.      Etap II – od 25 listopada 2017 r. do 1 grudnia 2017 r.;
7.3.      Etap III – od 2 grudnia 2017 r. do 8 grudnia 2017 r.;
7.4.      Etap IV – od 9 grudnia 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.;
7.5.      Etap V – od 16 grudnia 2017 r. do 22 grudnia 2017 r.;
7.6.      Etap VI – od 23 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
8.          W każdym z etapów Konkursu ten sam Uczestnik może dokonać maksymalnie 3 zgłoszeń, przy czym każde zgłoszenie wymaga innego zdjęcia i innej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Zgłoszenia przekraczające powyższy limit nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
9.          Wszystkie prawidłowe zgłoszenia z poszczególnych etapów biorą udział w odrębnej rywalizacji o nagrodę konkursową.
10.       Niezwłocznie po zakończeniu danego etapu Konkursu, komisja powołana przez Organizatora wyłania 1 (jedno) zgłoszenie, które w ocenie komisji jest najlepsze i zawiera najciekawszą odpowiedź na pytanie konkursowe.
11.       Informacja o przyznaniu nagrody za dany etap jest ogłaszana w ten sposób, że nagrodzony post (wpis) jest publikowany lub udostępniany na Profilu Społecznościowym Próchnik, co następuje w najbliższym dniu roboczym po zakończeniu danego etapu Konkursu.
12.       W każdym etapie Konkursu przyrzeczona jest jedna nagroda. Nagrodą jest bon prezentowy na zakupy w salonach „Próchnik” o wartości 1000 zł wraz z kwotą pieniężną w wysokości 111 zł, to jest każda nagroda konkursowa ma wartość 1111 zł.
13.       Bon prezentowy, o którym mowa powyżej, może być wykorzystany na dowolne zakupy w stacjonarnych salonach „Próchnik”. Szczegółowe informacje o zasadach korzystania z bonów prezentowych „Próchnik” są dostępne w salonach.
14.       Łącznie w całym Konkursie jest przewidzianych 6 nagród, o których mowa powyżej – po jednej nagrodzie w każdym z etapów Konkursu.
15.       Ten sam Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie.
16.       Warunkiem wydania nagrody laureatowi Konkursu jest przesłanie przez laureata w terminie 14 dni od opublikowania informacji o przyznaniu nagrody (ust. 11 powyżej) wiadomości do administratora Profilu Społecznościowego Próchnik (Fanpage lub Profilu Instagram) zawierającej oświadczenie o laureata o przyjęciu nagrody oraz dane teleadresowe laureata niezbędne do wysłania mu bonu prezentowego (imię i nazwisko, adres na terytorium Polski, numer telefonu kontaktowego).
17.       W przypadku, gdy po upływie 7 dni od opublikowania na Profilu Społecznościowym Próchnik informacji o przyznaniu nagrody, laureat nie wyśle wiadomości, o której mowa w ust. 16 powyżej, Organizator ponownie opublikuje na Profilu Społecznościowym Próchnik informację o nagrodzonej pracy konkursowej wraz z prośbą o kontakt ze strony laureata w sprawie wydania nagrody.
18.       Jeżeli pomimo ponownej prośby o kontakt, o której mowa w ust. 17 powyżej, laureat w terminie wskazanym w ust. 16 powyżej nie nawiąże z Organizatorem kontaktu w sprawie odbioru nagrody, nagroda pozostaje własnością Organizatora.
19.       Dostarczenie bonu prezentowego następuje przesyłką na koszt Organizatora, w terminie do 14 dni od podania Organizatorowi przez laureata adresu w Polsce do wysyłki nagrody.
20.       Nagrody zostają wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Kwota pieniężna, o której mowa w ust. 12 powyżej, stanowiąca integralną część nagrody konkursowej, zostaje potrącona przez Organizatora, jako płatnika 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od nagrody w Konkursie, przed wydaniem nagrody i podlega odprowadzeniu do właściwego urzędu skarbowego. Oznacza to, że powyższa kwota pieniężna nie jest wypłacana laureatowi.
§ 5.     Treści bezprawne, ograniczenia
1.          Niedozwolone jest w ramach Promocji, w tym Konkursu, zgłaszanie treści, w tym zdjęć i odpowiedzi na pytanie konkursowe, o charakterze bezprawnym, naruszającym prawo lub dobre obyczaje. Zabronione jest również zgłaszanie treści, w tym zdjęć i odpowiedzi na pytanie konkursowe, stanowiących antyreklamę Organizatora lub antyreklamę produktów marki „Próchnik” lub też stanowiących – pośrednio lub bezpośrednio – reklamę podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Organizatora. Treści naruszające niniejszy ust. 1 nie stanowią podstawy do skorzystania z Promocji ani do wzięcia udziału w Konkursie.
2.          W Konkursie nie są uwzględniane prace konkursowe, do których dostęp został zablokowany przez serwis Facebook lub Instagram bądź które serwis Facebook lub Instagram usunął z powodu naruszenia przez nie regulaminu lub zasad danego serwisu społecznościowego.
3.          Usunięcie przez Uczestnika Konkursu jego pracy konkursowej z serwisu Facebook lub Instagram przed rozstrzygnięciem Konkursu oznacza rezygnację z udziału tej pracy konkursowej w Konkursie.
§ 6.     Własność intelektualna
1.          Dokonując zgłoszenia pracy konkursowej (obejmującej zdjęcie i odpowiedź na pytanie konkursowe) do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że posiada uprawnienia do niej, umożliwiające mu udzielenie licencji i zezwoleń, o których mowa poniżej, oraz że praca ta nie narusza praw wyłącznych osób trzecich, w tym cudzych praw autorskich ani prawa do wizerunku.
2.          W zakresie, w jakim praca konkursowa stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z momentem otrzymania zgłoszenia do Konkursu przez Organizatora, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji, z prawem udzielania dalszych licencji (sublicencji), na korzystanie z tej pracy konkursowej w wypadku przyznania nagrody w Konkursie – poprzez publikowanie i rozpowszechnianie tej pracy konkursowej (w całości lub w części, według wyboru licencjobiorcy) na stronach internetowych Organizatora oraz na oficjalnych profilach (kontach) Organizatora w portalach społecznościowych (w tym Facebook, Instagram) w ramach Konkursu, zgodnie z Regulaminem, oraz w ramach działań promocyjnych i marketingowych Organizatora. Powyższa licencja obejmuje w szczególności zwielokrotnianie nagrodzonej pracy konkursowej techniką cyfrową oraz rozpowszechnianie nagrodzonej pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy miał do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci Internet). W zakresie udzielonej licencji Uczestnik zezwala ponadto na rozpowszechnianie jego pracy konkursowej bez oznaczenia autorstwa albo z oznaczeniem autorstwa – według wyboru licencjobiorcy.
3.          W zakresie licencji, o której mowa powyżej, Uczestnik zezwala również na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciu. W odniesieniu do wizerunku osób trzecich widocznego na zdjęciu (jeśli dotyczy), dokonując zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu Uczestnik zapewnia i gwarantuje, że osoby te wyraziły zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w zakresie licencji, o której mowa powyżej (jeżeli taka zgoda na rozpowszechnianie wizerunku jest wymagana zgodnie z obowiązującym prawem).
§ 7.     Reklamacje
1.          Reklamacje dotyczące Promocji (w tym Konkursu) mogą być składane na piśmie, na adres siedziby Organizatora wskazany w Regulaminie, lub pocztą elektroniczną, na adres e-mail: bge@prcwse.com. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres do korespondencji lub adres e-mail), wskazanie przyczyny reklamacji i treść żądania.
2.          Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
3.          Odpowiedź na reklamację jest udzielana – w zależności od sposobu zgłoszenia reklamacji – na piśmie lub pocztą elektroniczną, w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji przez Organizatora, chyba że krótszy termin udzielenia odpowiedzi na reklamację wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa.
§ 8.     Postanowienia końcowe
1.          Administratorem danych osobowych podawanych przez Uczestników w ramach Promocji jest Próchnik Spółka Akcyjna (adres siedziby: ul. Kilińskiego 228, 93-124 Łódź). Dane będą przetwarzane w celu wydania nagród laureatom Konkursu i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji powyższych celów. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania (w tym celu można kontaktować się z administratorem pisemnie, na adres siedziby wskazany powyżej lub na adres e-mail: bge@prcwse.com.
2.          Zgodnie z wymogami serwisu Facebook i „Regulaminem usługi Strony na Facebooku”, Organizator informuje, że:
2.1.      serwis Facebook nie ponosi wobec Uczestników żadnej odpowiedzialności w związku z Konkursem – odpowiedzialność tę ponosi Organizator;
2.2.      Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, administrowany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
3.          Regulamin jest udostępniony w wersji elektronicznej na Profilach Społecznościowych Próchnik, w tym również do nieodpłatnego pobrania w formacie PDF.
4.          Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel